H.C.M.

HOTARÎREA nr 2016 privind înfiinţarea centrelor de calcul teritoriale Timişoara şi Cluj

Publicată în Buletinul  Oficial al Republicii Socialiste România nr. 124 din 21 septembrie 1968

Consiliul de Miniştri al Republicii Socialiste România hotărăşte :

Art. 1. – Se înfiinţează, pe data de 1 octombrie 1968, Centrul de calcul teritorial Timişoara, cu sediul în municipiul Timişoara, şi Centrul de calcul teritorial Cluj, cu sediul în municipiul Cluj, ambele sub îndrumarea şi controlul Secretariatului permanent al  Comisiei guvernamentale pentru dotarea cu echipamente de calcul şi automatizarea prelucrării datelor.

Centrele de calcul teritoriale Timişoara şi Cluj vor avea ca obiect prestarea de servicii de calcul şi prelucrarea datelor şi vor funcţiona potrivit prevederilor legale privind organizarea şi funcţi­onarea întreprinderilor şi organizaţiilor economice ale statului.

Art. 2. – Cu aprobarea comisiei guvernamentale pentru do­tarea cu echipamente de calcul şi automatizarea prelucrării date­lor, centrele, de calcul teritoriale Timişoara şi Cluj vor putea orga­niza centre subteritoriale.

Art. 3. — Pînă la stabilirea nomenclatorului funcţiunilor şi salariilor tarifare pentru personalul care lucrează în domeniul pre­lucrării automate a datelor, salarizarea personalului centrelor de calcul teritorial Timişoara şi Cluj se va stabili de Comisia guverna­mentală pentru dotarea cu echipamente de calcul şi automatizarea prelucrării datelor, cu avizul Comitetului de Stat pentru Probleme de Organizare şi Salarizare, prin asimilare cu salariile aprobate prin hotărîri ale Consiliului de Miniştri pentru funcţii corespunză­toare.

Art. 4. – Staţia de calcul a Direcţiei judeţene de statistică Timiş şi Centrul de calcul al Direcţiei de sistematizare, arhitectură şi proiectarea construcţiilor Timişoara trec, pe data de 1 noiembrie 1968,- la Centrul de calcul teritorial Timişoara. Pe aceeaşi dată. Staţia de maşini de calcul a Direcţiei judeţene de statistică Cluj trece la Centrul de calcul teritorial Cluj.

Personalul aferent se transferă, pe bază de protocol, în inte­resul serviciului, în condiţiile Codului muncii.

Art. 5. – Echiparea cu sisteme electronice de calcul a cen­trelor de calcul teritoriale Timişoara şi Cluj se va asigura în cadrul plafoanelor valutare prevăzute în programul de dotare cu echipa­mente de calcul pe perioada 1968-1970.

Art. 6. – Comitetul de Stat al Planificării şi Ministerul Finan­ţelor vor efectua modificările corespunzătoare ale indicatorilor de plan, ce rezultă ca urmare a aplicării prevederilor prezentei hotă­rî ri.

Categorii articole
Istoric
Login